Lirik Lagu Ai Khodijah – Ya Tarim

Lirik Lagu
Ai Khodijah – Ya Tarim

Y� Tar�m Y� Tar�m
Y� Tar�m Y� Tar�m
Syai’ lill�h Syai’ lill�h
Syai’ lill�h Syai’ lill�h.

Y� Tar�m Y� Tar�m
Y� Tar�m Y� Tar�m
Syai’ lill�h Syai’ lill�h
Syai’ lill�h Syai’ lill�h.

Baldatun al-Auliy�’
Baldatun al-Auliy�’
Syai’ lill�h Syai’ lill�h
Syai’ lill�h Syai’ lill�h.

Bij�hi B� ‘Alaw�
Bij�hi B� ‘Alaw�
Syai’ lill�h.. Syai’ lill�h..
Syai’ lill�h.. Syai’ lill�h..

Y� Tar�m Y� Tar�m
Y� Tar�m Y� Tar�m
Syai’ lill�h Syai’ lill�h
Syai’ lill�h Syai’ lill�h.

Y� Tar�m Y� Tar�m
Y� Tar�m Y� Tar�m
Syai’ lill�h Syai’ lill�h
Syai’ lill�h Syai’ lill�h.

Hab�bun�l kar�m
Hab�bun�l kar�m
Syai’ lill�h Syai’ lill�h
Syai’ lill�h Syai’ lill�h.

Saqq�fun� waliyyun
Saqq�fun� waliyyun
Syai’ lill�h Syai’ lill�h
Syai’ lill�h Syai’ lill�h.

Al-Muhdlor wal ‘Aydar�s
Al-Muhdlor wal ‘Aydar�s
Syai’ lill�h Syai’ lill�h
Syai’ lill�h Syai’ lill�h.

Al-Hadd�d wal ‘Ath-th�s
Al-Hadd�d wal ‘Ath-th�s
Syai’ lill�h Syai’ lill�h
Syai’ lill�h Syai’ lill�h.

Wa jam�’il w�l�
Wa jam�’il w�l�
Syai’ lill�h Syai’ lill�h
Syai’ lill�h Syai’ lill�h.

Y� Tar�m Y� Tar�m
Y� Tar�m Y� Tar�m
Syai’ lill�h Syai’ lill�h
Syai’ lill�h Syai’ lill�h.

Y� Tar�m Y� Tar�m
Y� Tar�m Y� Tar�m
Syai’ lill�h Syai’ lill�h
Syai’ lill�h Syai’ lill�h.

MUSIC VIDEO Ai Khodijah – Ya Tarim